Skip to main content

Faunabeheerplan 2019-2024

Hierbij het volledige rapport – Faunabeheerplan 2019-2024

A) Maatregelen op korte termijn

(jaarlijks aanpasbaar en te bepalen door betrokken werkgroepen )

1. jachtvrije zones binnen het jachtgebied van de W.B.E.

Opmaken planning betreffende:

 • terreinen of gedeelten ervan die naar eigen ervaring geschikt zijn tot het scheppen van rust- en voedselplaatsen
 • terreinen waar jachtverbod geldt respecteren.
 • beheersovereenkomsten met de landbouwers en aanplantingen.

2. Afschotplan en te voorziene maatregelen :

 • patrijs : Maatregelen te treffen met het oog op vrijwaring van het bestand. Oude koppels volledig wegnemen – grote kuddes respecteren
 • haas : Beperkingen op het totaal der septembertellingen.(zie max jaarlijks afschot) Sluiting op van de haas op 1 december, nadien slechts verantwoordde drijfjacht toegestaan, geen geweren tussen de trakkers en op voldoende afstand naast mekaar.
 • fazanthen : Dienen over te blijven : min 10 hennen per 100 Ha in geschikte biotoop, indien bedoelde biotoop niet voorhanden, geen hennen tot het vereiste aantal is bereikt. Sluiting vanaf 1december. Er wordt hier speciaal de nadruk gelegd de moederdieren te sparen, ten einde een natuurlijke wildstand voor de toekomst te vrijwaren en veilig te stellen.

B) Maatregelen op lange termijn :

 •  behoud van de genetische diversiteit. (reeds aanzet onder a hiervoor )
 • behoud van bestaande biotopen, structurele biotoopverbetering, overeenkomsten met belanghebbende eigenaars en landbouwers.
 • eventuele aankoop gronden door de jachtgroepen en W.B.E.
 • overleving van gezonde populaties.
 • Bepalen van eenheidsprijzen per Ha voor de huur van jachtgronden gelegen binnen de WBEVA. (ingevolge beslissing RVB 8.12.94) De maximum prijzen per Ha werden alsvolgt vastgelegd :

 13 euro/Ha voor beboste gronden met wildvriendelijk biotoop (ideale onderbegroeing).

 7.5 euro/Ha voor alle andere bouw- en weilanden.

De bestaande en lopende huurovereenkomsten dienen nageleefd en tot hun vervaldag.

Zin om zelf op jacht te gaan?

Zorg voor een geldig jachtverlof en dien je vraag bij ons in. Er wordt dan bekeken of een deelname binnen de wbeva voor jou mogelijk is.

Volg ons op Facebook