Skip to main content

Huishoudelijk reglement

In dit HR kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals het oprichten van een Advies- en Coördinatiecomité :

A ) Definitie :

Het is een adviserend orgaan met eigen werking en eventuele beslissingsbevoegdheid met het oog op begeleiding en ondersteuning van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de W.B.E. Bij geschillen in dit comité zal de Raad van Bestuur de beslissende rol vervullen met de statutaire doelstellingen van de W.B.E. als richtlijn.

B ) Algemeen :

Het Advies- en cöordinatiecomité wordt geleid en genotuleerd volgens de regels die gelden voor de Raad van Bestuur. De voorzitter van dit comité zorgt ervoor dat dit orgaan op elk moment zijn functie kan waarnemen waarvoor het is opgericht. Hij houdt zijn ledenbestand bij en is belast met de bijwerking van de regels van dit comité, hij staat in voor de goede werking ervan en zorgt ervoor dat de leden op elk ogenblik in het bezit zijn van de bijgewerkte documentatie die het moet mogelijk maken op elk moment de juiste beslissingen te nemen.

Het Advies- en coördinatiecomité is een bevoegd orgaan binnen de strikte regels van de vereniging en onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

C ) Samenstelling :

Het comité wordt samengesteld en de eerste maal samengeroepen door de Raad van Beheer, het wordt zo mogelijk aangevuld met derden waarmee de W.B.E. enig raakvlak heeft zoals:

 • landbouw
 • bosbouw
 • natuurbehoud en milieu
 • openbare veiligheid
 • openluchtrecreatie
 • de grondeigenaar

D ) Leden van het comité :

 1. Toetreding en procedure :

Kunnen toetreden alle jagers lid van de Algemene Vergadering op schriftelijke aanvraag. Ingeval meer kandidaten zich aanbieden dan er plaatsen voorhanden zijn zullen bij wijze van lottrekking de leden worden gekozen.

 1. Verbodsbepalingen :

Een lid van het comité mag niet zetelen wanneer geschillen betrekkelijk de jachtgroep waartoe hij behoort het voorwerp uitmaken van een adviesaanvraag, evenals geschillen waarbij hij uit hoofde van deontologie, afstamming of familieverband bij betrokken is.

E ) Samenstelling :

De samenstelling van het eerste Comité is vastgelegd voor een periode van twee opeenvolgende jaren, daarna is een derde eventueel herkiesbaar, de mandaten worden echter zonder tegenbeslissing van de Raad van Beheer, verlengd voor dezelfde periode.

Het comité is samengesteld uit max 7 leden met stemrecht, en lid van de Algemene Vergadering. De voorzitter is lid van de Raad van Bestuur en samen met een juridisch adviseur, technisch coördinator zo mogelijk aangevuld met derden waarmee de WBE enig raakvlak heeft, allen met een adviesrecht, doch zonder stemrecht maken zij deel uit van dit comité.

Het comité kiest uit zijn leden bij consensus, zo niet bij geheime stemming, een voorzitter en een secretaris. Het comité maakt bij elke vergadering notulen op bij monde van haar secretaris, getekend door de voorzitter en secretaris wordt een kopie binnen de 10 werkdagen overgemaakt aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

 • ( ingevolge beslissing van de Raad van Beheer in zitting van 3.5.94 )
 • ( goedgekeurd door de leden van het A&C in zitting van 31.5.94 )
 • ( goedgekeurd door Raad van Beheer in zitting van 7.7.94 )
 • ( goedgekeurd door Raad van Beheer in zitting van 20.7.95 )
 • ( goedgekeurd door Raad van Beheer in zitting van 7.10.97 )

F ) Leden met stemrecht :

 • Voorzitter :
 • Secretaris :
 • Leden te kiezen uit de leden van de Raad van Bestuur -Vertegenwoordigers (Jachtgroepen):

Adviserende leden zonder stemrecht :

Te kiezen uit de leden van de AV en de lijst van de Adviserende leden :

G ) Opdrachten en bevoegdheden :

 1. Voorstellen uitwerken tot regeling van de jachtgrenzen der jachtgroepen binnen de W.B.E. op vraag van een der betrokkenen .
 2. Advies uitbrengen betrekkelijk jachttechnische- en milieugerichte aangelegenheden met inbegrip van alle geschillen die het voorwerp uitmaken van de statutaire doelstellingen van de W.B.E. De verstrekte adviezen zijn niet bindend, tenzij de R v B er voorafgaandelijk en schriftelijk om verzoekt.

H ) Werking :

Vaststellingen van inbreuken kunnen door elkeen worden gemeld aan de Raad van Beheer van de VZW; het Dagelijks Bestuur onderzoekt iedere kennisgeving en geeft er het gepaste gevolg aan, onderhandelingen tot verzoening en voorstellen tot consensus behoren onder meer tot haar taak.

Indien er in de schoot van het dagelijks Bestuur, geen afdoende oplossing wordt gevonden, vraagt deze laatste via Afgevaardigd Bestuurder, in naam van de Raad van Bestuur, advies aan het A & C (al dan niet bindend zoals voorzien in HR ).

Alle leden van het Advies- en coördinatiecomité worden door de voorzitter, die verantwoordelijk is voor de organisatie en de goede werking van dit comité, voorafgaandelijk in het bezit gesteld van de aangepaste statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede van de te behandelen zaak.

Er wordt verwacht dat de leden een grondige kennis bezitten van de regelgeving van de vereniging.

Na kennisneming van de ten laste gelegde feiten, verwittigt de voorzitter van het comité alle leden die niet betrokken zijn bij de groep door wiens toedoen de vermoedelijke inbreuken zijn gepleegd.

Een eerste informele vergadering wordt gepland. Betrokken partijen kunnen op hun verzoek worden gehoord. Het A&C heeft eveneens de mogelijkheid de partijen op te roepen indien zij dit nodig acht.

Wanneer één van de partijen wordt gehoord, wordt de andere eveneens uitgenodigd . Tenslotte zal bij een volgende samenkomst van het comité, en dit binnen de 90 kalenderdagen na de eerste kennisgeving van de feiten, definitief uitsluitsel worden gegeven.

De taak van het Advies- en coördinatiecomité bestaat er in de haar toevertrouwde opdrachten te onderzoeken, het misdrijf te kwalificeren en de gepaste sanctie op te leggen.

Indien één van de stemgerechtigde leden niet wordt opgeroepen ter stemming ingevolge zijn betrokkenheid in de zaak, en wanneer door afwezigheid van een of meerdere leden van het A&C het aantal stemmen paar zou zijn, wordt aan de voorzitter en / of de secretaris stemrecht verleend zodat op die wijze het aantal stemmen opnieuw oneven is.

De stemming onder de leden gebeurt schriftelijk en is geheim, stembiljetten worden in die zin aangelegd zodat het onmogelijk is het stembiljet te identificeren met diegene die de stem heeft uitgebracht. De stemmen worden geteld door de voorzitter en de secretaris, bij gelijkheid van stemmen wordt een tweede en indien nodig, een derde stemronde gehouden.

Niemand van de stemgerechtigde leden kan zich onthouden te stemmen. Er wordt verwacht van alle leden van het comité, dat zij in eer en geweten hun taak naar behoren uitvoeren; de feiten worden objectief beoordeeld.

Het verslag en de einduitslag van de stemming, samen met de stembiljetten, wordt binnen de 15 kalenderdagen, schriftelijk overgemaakt aan de voorzitter van de Raad van Bestuur  de eerste kalenderdag vangt aan de dag na de bekendmaking van de uitslag van de stemming.

De verstrekte adviezen zijn niet bindend, tenzij de R v B er voorafgaandelijk en schriftelijk heeft om verzocht, in dit geval is de einduitslag is definitief, hij kan door de RvB niet meer ongedaan worden gemaakt en wordt door de RvB ter uitvoering overgemaakt aan de betrokken jachtgroep, dit bij aangetekende zending.

Onverminderd de straf, betreffende inbreuken op de jachtwet en beoordeeld door de bevoegde rechtbanken, kan de W.B.E bijkomende sancties opleggen:

I ) Inbreuken :

Zijn overtredingen van de statutaire bepalingen en de deontologie van de vzw, zij worden beoordeeld naar inhoud en interpretatie van de statuten. Samen met de regels en afspraken opgesteld in het HR en tussen de werkgroepen, maken zij het voorwerp van overtredingen, die in geen geval kunnen getolereerd worden en gepast dienen beoordeeld. – zie ook Art 19 van de statuten –

Niet beperkende omschrijving van overtredingen tegen het Huishoudelijk Reglement:

 1. Niet naleving van de overeenkomsten tussen de jachtgroepen, oa overtredingen van de principes betreffende de vastgelegde grenzen tussen de jachtvelden.
 2. Onnodige en meer dan normale aanwezigheid van personen en voertuigen in het jachtgebied van andere collega’s bij dag , en zonder toestemming van betrokken jachtgroep.
 3. Aanwezigheid van personen en voertuigen in het jachtgebied van collega’s bij nacht en zonder toestemming van de betrokken jachtgroep.
 4. Wildtellingen bij nacht zijn slechts toegelaten op eigen jachtgebied. Deze tellingen gebeuren vóór 24 uur. Nadien wordt verondersteld dat er gestroopt wordt en worden alle regelingen getroffen om deze misdrijven te verbaliseren.
 5. Verwerven van verdelgingsrechten op schadelijk wild, met of zonder vuurwapen, in jachtgebieden van aangesloten jachtgroepen, en zonder toestemming van deze laatste.
 6. Geen verdelging van schadelijke wild door beëdigde Bijzondere Veldwachters in het jachtgebied van en andere aangesloten jachtgroep, zonder toestemming van deze laatste. De eventuele vergoeding van schade, veroorzaakt door schadelijk wild, valt ten laste van de betrokken jachtgroep die zijn toestemming weigert.

I ) Sancties en strafbepalingen :

Lijst niet beperkende bepalingen van de strafmaat :

1.) Onmiddellijke stopzetting van alle handelingen en herstel in alle rechten van de benadeelde partij, zonder enige vorm van schadevergoeding

2.) Eventuele geldboete bepaald per Hectare van de ten onrechte ingebruik genomen oppervlakte, gaande van € 25 tot € 125/ Ha, binnen de maand na uitspraak, te storten op rekening van de W.B.E, onverminderd het recht van de benadeelde om bijkomende eis tot schadevergoeding in te dienen via de W.B

3.) Aanbeveling naar de Algemene Vergadering :
voorstel tot uitsluiting JA / NEEN

Het niet naleven van de strafmaat en /of de opgelegde sancties, kan uitsluiting uit de W.B.E tot gevolg hebben, gaande van één jaar tot definitieve uitsluiting, (deze beslissing maakt het voorwerp uit van de bepalingen van Art 10 § 2 der statuten ).

Zin om zelf op jacht te gaan?

Zorg voor een geldig jachtverlof en dien je vraag bij ons in. Er wordt dan bekeken of een deelname binnen de wbeva voor jou mogelijk is.

Volg ons op Facebook