Skip to main content

Wetgeving

Voor wat betreft de wetgeving zijn er volgende belangrijke regelgevingen:

WBE wetgeving

Definitie

Wildbeheereenheid: een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied dat meerdere jachtterreinen omvat en waarin een planmatig wildbeheer wordt gevoerd gericht op het handhaven of ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde wildstand als onderdeel van een breder faunabeheer, met inachtneming van de belangen van en met de medewerking van derden in hetzelfde gebied; [dit ruimtelijk begrensde gebied wordt het werkingsgebied genoemd]

Regelgeving

De Wetgeving rond de Wildbeheerseenheden (WBE) wordt geregeld via Het Jachtdecreet
(door de Vlaamse Raad goedgekeurd op 10 juli 1991 en door de Vlaamse regering bekrachtigd op 24 juli 1991)

Specifiek in volgende artikels:

Art. 12. [De Vlaamse Regering kan grotere beheereenheden, die ontstaan als gevolg van de vrijwillige samenvoeging van afzonderlijke jachtterreinen, erkennen als wildbeheereenheden en de werking ervan subsidiëren.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen met betrekking tot deze erkenning en subsidiëring. Deze voorwaarden zijn gericht op een beter wildbeheer, op het natuurbehoud en op een verbeterd toezicht, en hebben onder meer betrekking op het door de wildbeheereenheid op te maken wildbeheerplan.

De Vlaamse Regering kan in functie van een gerichter wildbeheer, de instandhouding van leefgebieden en het verbeterd toezicht, de jacht op alle of bepaalde wildsoorten, het gebruik van bepaalde jachttechnieken of -tuigen, en bepaalde maatregelen beperken tot jachtterreinen van leden van een erkende wildbeheereenheid, zoals bedoeld in artikel 12.] (Decreet van 12 december 2008, art. 60, B.S. 4 februari 2009)

Hierbij de Coordinatie van de Jachtreglementering, met specifiek een extract van de wetgeving rond WBE’s.

Jachtwetgeving

Voor wat betreft de Jachtwetgeving verwijzen we naar de jacht referentie site : https://natuurenbos.vlaanderen.be/jagen/jachtwetgeving

 

Met volledige en up-to-date informatie rond:

  • De Gecoördineerde Jachtwetgeving;
  • Jachtinfo (Openingstijden, …);
  • Diverse Wetgeving: Soortenbesluit, Jachtverlof, Veiligheidsvoorschriften rond Wapenbezit, etc;

Vossenschade

Hierbij de link naar de pagina voor de melding van Vossenschade.

Vervoer Wapens

8 JUNI 2006. – Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. (ook “Wapenwet genoemd)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 09-06-2006 en tekstbijwerking tot 31-01-2013)
Bron : JUSTITIE
Publicatie : 09-06-2006 nummer :   2006009449 bladzijde : 29840
Dossiernummer : 2006-06-08/30
Inwerkingtreding : 09-06-2006

HOOFDSTUK X. – Het vervoer van vuurwapens.
Art.21. Het vervoeren van vuurwapens is slechts toegelaten aan :

1° houders van een erkenning overeenkomstig artikel 5 of artikel 6, voorzover de wapens ongeladen zijn;
2° houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen en personen bedoeld in artikel 12, (evenals vervoerders van vrij verkrijgbare vuurwapens,) voorzover de wapens vervoerd worden tussen hun woonplaats en hun verblijfplaats, of tussen hun woon- of verblijfplaats en de schietstand of het jachtterrein, of tussen hun woon- of verblijfplaats en een erkende persoon. Tijdens het vervoer dienen de vuurwapens ongeladen en verpakt te zijn in een afgesloten koffer, of voorzien te zijn van een trekkerslot of een equivalente beveiliging; <W 2008-07-25/37, art. 14, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2008>
3° houders van een wapendrachtvergunning;

 

14 APRIL 2009. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen
Dit Besluit wijzigt eveneens  bepaalde artikelen van het koninklijk besluit van 29 december 2006 en Art 21 wet van 8 juni 2006- BS 9 juni 2006.
Bron : JUSTITIE
Publicatie : 24-04-2009 nummer :   2009009235 bladzijde : 32768
Dossiernummer : 2009-04-14/21
Inwerkingtreding : 25-04-2009

Art. 15. Een particulier mag een vergunningsplichtig wapen alleen vervoeren als de volgende voorwaarden worden nageleefd :

1° het wapen is ongeladen en de vervoerde magazijnen zijn leeg;
2° het wapen is onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel; (het wapen moet dus zowel in een gesloten koffer of slotvast etui steken en in deze koffer bijkomend voorzien van een trekkerslot- Visie Federale Wapendienst.
  3° het wapen wordt buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd, in een geschikte en slotvaste koffer of etui;
4° de munitie wordt veilig verpakt vervoerd in een geschikte en slotvaste koffer of etui;
5° als het vervoer met de wagen gebeurt, worden de koffers of de etuis met het wapen en de munitie vervoerd in de slotvaste koffer van het voertuig. Deze bepaling is niet van toepassing op het jachtterrein;
6° het voertuig blijft niet zonder toezicht achter. ”

Zin om zelf op jacht te gaan?

Zorg voor een geldig jachtverlof en dien je vraag bij ons in. Er wordt dan bekeken of een deelname binnen de wbeva voor jou mogelijk is.

Volg ons op Facebook