Skip to main content

De algemene doelstellingen van de wildbeheereenheden kunnen als volgt vervat worden

Ze hebben in primo als doel:

 • Een jachtbeschermingsverband oprichten ter ondersteuning van de wildbescherming.
 • De ontwikkeling en de verbetering van de wildstand en zijn leefgebieden.
 • De bestrijding van schadelijke dieren.
 • De strijd tegen de stroperij en andere milieudelicten.
 • De verbetering van de jachttechnische organisatie.
 • De verbetering van de weidelijke jacht ten behoeve van het respect voor rechten en eigendommen en belangen van derden, niet-jagers.
 • De verbetering van de verstandhouding onder jagers en tussen jagers en derden in het belang van ons leefmilieu.

 De WBEVA stelt zich tot doel:

 • Het bevorderen van een evenwichtige wildstand voor zover dit met de belangenafweging strookt tussen landbouw, tuinbouw, bosbouw, natuurbescherming en jacht, zoals aangegeven in de jachtwetgeving.
 • De tot standkoming van een gemeenschappelijk jachtbeleid dat is gericht op een optimale jachtuitoefening, binnen het kader van een goed wildbeheer en op een goede verstandhouding berust tussen alle leden.
 • Een jaarlijkse inventarisatie, registratie, met daarop evaluatie van de wildstand, afschot en valwild.
 • Het bevorderen van de wildstand door behoud en verbetering van het biotoop, beperken van predatie en valwild bij maaien, het terugdringen van stroperij en verbetering van het milieu.
 • Het voorkomen en bestrijden van wildschade, door gerichte acties.
 • Het jaarlijks vaststellen van een werk- en bejagingsplan mede gebaseerd op de evaluatie van wildtellingen, afschot en valwild.
 • Het opbouwen en in stand houden van goede externe contacten.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, zal het bestuur van de WBE, in de eerste plaats het initiatief moeten nemen, maar zullen daarnaast de leden hun medewerking moeten verlenen. Hiertoe is de wildbeheerscommissie ingesteld.

Zin om zelf op jacht te gaan?

Zorg voor een geldig jachtverlof en dien je vraag bij ons in. Er wordt dan bekeken of een deelname binnen de wbeva voor jou mogelijk is.

Volg ons op Facebook