Skip to main content

De organisatievorm

De WBE heeft de vorm aangenomen van een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht voor onbepaalde duur in datum van 16/12/93 en heeft rechtspersoonlijkheid verkregen door de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 16/12/93 onder identificatienummer 21836/93.

De laatste gecoördineerde statuten vindt u hier in pdf formaat (Statuten goedgekeurd door de AV – 17/3/2006).

De vereniging telt twee soorten leden :

  • A – leden, (bijdrageplichtige, werkende leden)
  • B – leden, (opgenomen, adviserende, niet bijdrageplichtige leden).

De A – leden bestaan uit houders van het jachtrecht, gelegen binnen het gebied van de WBE. medejachtrechthouders, en de beëdigde jachtwachters.
De B – leden bestaan uit afgevaardigden van belangengroepen zoals, het stadsbestuur, politie, rijkswacht, Waters en Bossen, personen met bijzondere bekwaamheid, natuurverenigingen, grondeigenaars en landbouwers.

Voor wat betreft de administratieve werking (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, ) verwijzen we naar bovenstaande statuten.

Verdere info rond het huishoudelijk regelement vindt u op volgende aparte pagina’s:

  1. Advies- En Coordinatiecomite
  2. Werkgroepen
  3. Jachtgebieden
  4. Faunabeheer
  5. Administratie
  6. Doelstellingen op Termijn

A) noodzaak en doel :

Gezien het vrij groot werkgebied van de W.B.E.(ongeveer 30.000 Ha) is het om organisatorische reden noodzakelijk deze op te splitsen in werkgroepen (soort W.B.E.in mineur met werkgroepleider en werkgroepsecretaris).De werkgroepleider is lid van de Raad van Beheer.Het doel van deze werkgroepen bestaat erin de typisch plaatselijk gebonden materies zoals: fauna en flora alsmede jachtdruk, afschot en andere aangelegenheden aan de basis te kennen om er in de schoot van de W.B.E.rekening mee te kunnen houden.

B) afbakening van de gebieden :

1 tot 2 werkgroepen per fusiegemeente en genoemd naar een gemeente van voor de fusie, rekening houdend met geografische ligging, waarde van de biotopen en de wildsoorten. Gebieden gelegen langs weerszijden van de schelde en bvb grote verkeerswegen dienen afzonderlijk beschouwd, zodat de groepsvorming in deze context dient te gebeuren.

C) samenstelling en opdracht :

Werkgroepleider en secretaris dienen aangezocht en hebben de nodige diplomatie en werkkracht om de groep te coördineren, eventuele wildtellingen te organiseren teneinde een afschotplan te kunnen opstellen, zij beleggen groepsvergaderingen wanneer noodzakelijk.

Indien zij het nodig achten, verwittigen zij de secretaris van de Raad van Beheer betreffende: agenda, plaats, datum en uur van de geplande vergadering 15 dagen op voorhand, maken notulen van de vergadering en sturen deze naar de secretaris van de Raad van Beheer binnen de 10 werkdagen.

Desgevallend verwittigt de secretaris van de Raad van Beheer de leden van deze Raad 10 dagen op voorhand van de voorziene vergadering om eventuele deelname mogelijk te maken.

Zin om zelf op jacht te gaan?

Zorg voor een geldig jachtverlof en dien je vraag bij ons in. Er wordt dan bekeken of een deelname binnen de wbeva voor jou mogelijk is.

Volg ons op Facebook