Skip to main content

Procedure ANB voor de aanvraag van het afschotplan reewild en overig grofwild

Beste WBE-verantwoordelijken,

Via  ANB mocht de HVV informatie ontvangen betreffende  de procedure die zij zullen toepassen om de afschotplannen voor 2016 toe te kennen. Zoals jullie weten moet de aanvraag van deze afschotplannen gebeuren voor 1 oktober 2015, behalve voor WBE’s die reeds beschikken over een goedgekeurd faunabeheerplan waarin bovendien een doelstelling voor bejaging van de grofwildsoorten waarvoor ze labels zou willen aanvragen is opgenomen.

We proberen de regels die ANB zal volgen hierbij op een overzichtelijke wijze voor jullie samen te vatten.

Afschotplan voor reewild

WBE’s die vallen onder het driejarenafschotplan

Tenzij in uitzonderlijke situaties (zie later) wordt gewerkt met een driejarenafschotplan. Dat is voor het eerst in werking getreden in 2015 en is momenteel van toepassing op nagenoeg alle WBE’s. Concreet betekent dit dat het toegekende afschot in 2015 constant blijft voor de periode 2015-2016-2017.

–          WBE’s die een goedgekeurd faunabeheerplan hebben waarin doelstellingen voor reewild zijn opgenomen, moeten dit jaar en volgend jaar geen aanvraag van afschotplan indienen. Zij zullen voor 2016 en 2017 dezelfde aantallen labels toegekend krijgen als verkregen in 2015. Dit principe zal gelden onafhankelijk van wat de WBE in zijn faunabeheerplan heeft opgenomen.

–          WBE’s die geen goedgekeurd faunabeheerplan hebben, doen voor 1 oktober 2015 een aanvraag met behulp van het gekende papieren of elektronisch formulier (zie http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/jacht/jachtadministratie/afschotplan). Deze aanvraag is pro forma gezien zij in 2016 en 2017 hetzelfde aantal labels toegekend krijgen als in 2015. Er zal geen rekening gehouden worden met een eventueel afwijkend aantal aangevraagde labels ten opzichte van het toegekende afschotplan in 2015. De aanvraag is een puur administratieve last, maar wel noodzakelijk om reewild te bejagen in 2016. WBE’s die geen goedgekeurd faunabeheerplan hebben en geen aanvraag doen krijgen ook geen afschot toegekend!

Zowel WBE’s met, als WBE’s zonder een faunabeheerplan moeten in 2017 een nieuwe aanvraag richten voor de periode 2018- 2019 -2020. In 2017 houdt ANB wel rekening met een eventueel afwijkend aantal aangevraagde labels ten opzichte van het vorige afschotplan (2015-2016-2017) indien hiervoor de nodige motivatie wordt opgenomen in de bijlage 2 van de aanvraag. Op dat moment wordt ook rekening gehouden met de voorkeur betreffende de verdeling van de aangevraagde labels (% bok; % geit, % kits) binnen de vorken.

WBE’s die NIET vallen onder het driejarenafschotplan

Het gaat hier om de volgende WBE’s:

  • Nieuwe WBE’s  (opgericht en erkend na 01/10/2014)
  • WBE’s die bij de aanvraag van een afschotplan in 2015 een gemiddeld afschot hadden dat lager lag dan 12 stuks.
  • Substantiële uitbreidingen en inkrimpingen van het jachtterrein van bestaande WBE’s

In dit geval dient de WBE jaarlijks voor 1 oktober een aanvraag in voor een afschotplan aan de hand van een papieren of elektronisch formulier (formulier beschikbaar op http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/jacht/jachtadministratie/afschotplan). Bijlage 2 van het aanvraagformulier (een duidelijke argumentatie) moet in dit geval steeds bij uw aanvraagformulier worden gevoegd. ANB zal op basis van deze aanvraag een oordeelkundige toewijzing van een afschotplan doen. Voor substantiële uitbreidingen en inkrimpingen van het jachtterrein van bestaande WBE’s of onafhankelijke jachtrechthouders zal ANB zich voor elke toewijzing van een afschotplan bijkomend baseren op een advies van INBO om pro rata van de gewijzigde oppervlakte een aanpassing van het afschotplan te doen.

Het toegekend aantal labels kan voor deze WBE’s afwijken van het toegekend aantal labels in 2015. In 2017 wordt geëvalueerd of voor 2018-2019-2020 kan ingestapt worden in het driejarenafschotplan.

Afschotplan voor andere grofwildsoorten (everzwijn, edelhert, damhert, moeflon)

–          WBE’s die een goedgekeurd faunabeheerplan hebben waarin een doelstelling voor bejaging is geformuleerd voor de soort waarvoor de WBE een afschot wenst aan te vragen, moeten geen aanvraag indienen. ANB zal op basis van het faunabeheerplan (in functie van een populatiedoelstelling en een doelstelling voor bejaging), het wildrapport en de afschotmeldingen een oordeelkundige toewijzing van een afschotplan doen. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de eventuele aantallen aangevraagde labels gespecifieerd in het faunabeheerplan.

–          In alle andere gevallen (WBE’s die nog geen goedgekeurd faunabeheerplan hebben of WBE’s die in hun goedgekeurd faunabeheerplan geen doelstellingen formuleerden voor de soort waarvoor ze labels willen verkrijgen) dient de WBE een aanvraag tot afschotplan in voor 1 oktober 2015 (formulier zie http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/jacht/jachtadministratie/afschotplan). ANB doet vervolgens een oordeelkundige toewijzing van het afschot.

Mogelijkheid van beroep

Indien uw WBE niet akkoord kan gaan met het toegekende afschot voor 2016, kan ze beroep aantekenen bij het hoofd van ANB. Dit beroep moet gebeuren via een aangetekend schrijven en binnen een periode van 14 dagen volgend op de dag dat de beslissing tot toekenning van het afschotplan werd opgestuurd door ANB. Het beroep schort de uitvoering op van een vroeger toegewezen afschotplan totdat over het beroep beslist is.

Binnen de periode van twee maanden die volgt op de dag van de verzending van het aangetekend schrijven waarbij beroep wordt ingesteld, beslist het hoofd van ANB dan over het gevolg dat aan dat beroep wordt gegeven. In het kader daarvan wordt advies gevraagd aan de wildbeheercommissie.

Tot slot nog dit:

Indien het toegewezen afschotplan gedurende zijn looptijd niet blijkt te volstaan (waarbij het afschotplan werd volledig vervuld), kan de WBE een gemotiveerd schrijven richten aan ANB. Op basis van deze motivering kan ANB het afschotplan desgevallend bijsturen conform art 35 van het Jachtadministratiebesluit.

Wij hopen u met dit schrijven meer duidelijkheid hebben geboden over de procedure die ANB zal volgen bij het toekennen voor de labels voor 2016.

Alvast een mooi jachtseizoen toegewenst!

Met vriendelijke groeten,

Het Kenniscentrum-team

Kenniscentrum HVV
02/242 00 45
www.hvv.be

[templatera id=”1757″][templatera id=”1796″]

Reageer op dit bericht: