Skip to main content

Wat te doen met uw wapens bij niet hernieuwen van een jachtverlof ...

Onderstaand toch wel belangrijke informatie ! Wat te doen met de wapens bij niet hernieuwen van een jachtverlof.

Art. 13 wapenwet:

–        Art. 13 van de wapenwet voorziet dat de persoon die wapens voorhanden houdt op basis van zijn jachtverlof nog tot drie jaar na het vervallen van de geldigheid van het jachtverlof de wapens verder voorhanden mag houden zonder er evenwel nog munitie voor te mogen bezitten. Na deze periode wordt het wapen vergunningsplichtig en moet er dus een wapenvergunning voor aangevraagd worden. De wetgever voorziet hiervoor een periode van 3 maanden.
Men heeft dus een periode van 3 jaar en 3 maanden om zich in orde te stellen.
Indien iemand de periode van 3 jaar + 3 maand heeft overschreden, dan is het recht om wapens voorhanden te hebben van rechtswege vervallen.
De wapens behouden kan dan niet meer. De mogelijkheden zijn afstand (verkoop), neutralisatie, afgifte aan de politie met het oog op vernietiging of inbewaargeving bij de politie, wapenhandelaar…..

Regeling voor gewezen jagers, sportschutters en bijzondere wachters  Bron : Nico Demeyere, 12 augustus 2008

Jagers, sportschutters en bijzondere wachters kunnen sommige wapens verwerven zonder een wapenvergunning te moeten aanvragen bij de gouverneur (zie art. 12 wapenwet). In de praktijk worden deze wapens dan geregistreerd via een formulier van overdracht “model 9”.

De uitzondering voor jagers en sportschutters is enkel van toepassing voor wie houder is van een geldig jachtverlof of van een geldige sportschutterslicentie.

Als hun jachtverlof of de sportschutterslicentie niet langer geldig is, mogen jagers en sportschutters de wapens die ze op “model 9” bezitten nog gedurende drie jaar voorhanden houden met uitsluiting van munitie (zie art. 13, al. 2 wapenwet). De resterende munitie moet worden overgedragen binnen de maand nadat de sportschutterslicentie of het jachtverlof niet meer geldig is.

De nieuwe wapenwet laat nu toe dat gewezen jagers en sportschutters de wapens die ze vroeger via hun jachtverlof of hun sportschutterslicentie hebben geregistreerd nog voorhanden houden zonder munitie. Ze kunnen een vergunning voor deze wapens aanvragen zonder een wettige reden te moeten aantonen.

Deze vergunning moet worden aangevraagd uiterlijk 2 maand na het verstrijken van de periode van drie jaar tijdens dewelke de wapenwet nu al toelaat dat ze hun wapens voorhanden hebben. Het is niet vereist het verstrijken van de driejarige periode af te wachten.

 

De regeling is enkel van toepassing voor de wapens de volgende wapens:

  • Voor de jacht betreft het de lange wapens toegestaan daar waar het jachtverlof geldig is;
  • Voor de sportschutter betreft het de wapens ontworpen voor het sportschieten die zijn opgesomd in het ministerieel besluit van 15 maart 2007.

In de meeste gevallen zullen deze wapens geregistreerd zijn via een “model 9”. De regeling geldt echter ook voor wapens die via een “model 4” vergund zijn, maar eigenlijk ook via een “model 9” kunnen worden voorhanden gehouden.

Nico Demeyere, 12 augustus 2008

 

–       Blijkbaar heeft de provincie een lijst aangelegd met de personen die al 3 jaar geen geldig jachtverlof meer bezitten en worden deze personen nu systematisch aangeschreven.

De meeste van deze ex-jagers die in deze situatie zitten, vallen compleet uit de lucht.
Misschien ware het wenselijk dit artikel te verspreiden binnen uw WBE.

–       Voor munitie geld de termijn van 1maand

WAPENDRACHT BV’s : (Bron RVL wbeva)  :

Een BV mag binnen zijn ambtsgebied ALTIJD (dag en nacht) zijn wapen dragen, uitoefening van zijn Federale taken – bewaking !

Vervoer zoals voorzien (BUITEN) zijn ambtsgebied (zie ook omzendbrief jagers) …slotvast ect….

Bij zijn achtervolgingstaak (stroperij…) zelfs buiten zijn ambtsgebied, kan hij zijn vuurwapen dragen, roept hulp van politie voor bijstand en meldt zijn wapendracht, wordt tevens in het PV genoteerd !

Handvuurwapens zijn niet toegelaten 

[templatera id=”1757″][templatera id=”1796″]

Reageer op dit bericht: